captor7.gif (24522 bytes)

ชอบมากครับ มีเจ็ดคน นินจาสายฟ้า นินจาน้ำ นินจาดอกไม้ นินจาดิน นินจาโลหะ
(ในทีวีเรียกนินจาทอง) นินจาลม และ นินจาไฟ ใครยังมีหนัง บอกผมด้วยครับ

Group.jpg (115320 bytes)

Group1.jpg (24572 bytes)

Capter.gif (49352 bytes)

Fire.jpg (26545 bytes)

12002.jpg (9805 bytes)

Ncvideo1.gif (59296 bytes)

HOME